Funfit a Greenhope 2020

Funfit su Malcantone Magazine

Funfit a Slowrun 2019

Saggio 2019

StraLugano 2019

Funfit a Slowrun 2018

Funfit a Musicnet 2018

Saggio 2018

La Funfit su Tio

Mattinata di Zumba

Black Vibe allo Swiss Hip Hop International

Funfit a MusicNet

Da noi ti alleni anche d’estate!